UI- és UX-designer állás és fizetések

A UI- és UX-designer olyan szakember, aki felelős a felhasználói felület (UI) és a felhasználói élmény (UX) tervezéséért és kialakításáért egy adott termék vagy alkalmazás esetében. A célja, hogy olyan felhasználóbarát és vonzó felületet hozzon létre, amely megfelel a felhasználói igényeknek és elvárásoknak, valamint könnyű és intuitív használatot biztosít.

UI- és UX-designer állás és fizetések

A UI- és UX-designer olyan szakember, aki felelős a felhasználói felület (UI) és a felhasználói élmény (UX) tervezéséért és kialakításáért egy adott termék vagy alkalmazás esetében. A célja, hogy olyan felhasználóbarát és vonzó felületet hozzon létre, amely megfelel a felhasználói igényeknek és elvárásoknak, valamint könnyű és intuitív használatot biztosít.

A UI-designer elsődleges feladata a felhasználói felület tervezése és kialakítása. Ez magában foglalja a színek, tipográfiák, ikonok, gombok és más UI-elemek kiválasztását és elrendezését. Fontos, hogy a UI-designer gondosan megtervezze az elrendezést és a navigációt, hogy a felhasználók könnyen átlássák és használják az alkalmazást vagy weboldalt.

Az UX-designer fő feladata a felhasználói élmény javítása. Az UX-designer alaposan megismeri a felhasználók igényeit és céljait, és azon dolgozik, hogy egy olyan élményt teremtsen, amely kényelmes, hatékony és élvezetes. Ez magában foglalhatja a felhasználói kutatást, felhasználói szcenáriók és személyák létrehozását, valamint az interakció tervezését és tesztelését.

Az UI- és UX-designerek gyakran együttműködnek a termékmenedzserekkel, fejlesztőkkel és más érintett felekkel a projekten belül. Ezek a szakemberek információkat osztanak meg, megbeszéléseket tartanak, és iteratív módon dolgoznak a felület és élmény finomításán. A cél az, hogy egy olyan felhasználói élményt hozzanak létre, amely kielégíti mind a felhasználói igényeket, mind a vállalat vagy termék célokat.

Az UI- és UX-designereknek kreatívaknak kell lenniük, jó esztétikai érzékkel kell rendelkezniük, és tisztában kell lenniük az aktuális design trendekkel és bevált gyakorlatokkal. Emellett fontos, hogy figyelembe vegyék a felhasználók visszajelzéseit és észrevételeit, és ezeket beépítsék a tervezési folyamatba.

Összességében az UI- és UX-designerek olyan szakemberek, akik központi szerepet játszanak a termék- vagy alkalmazásfejlesztésben, azáltal, hogy kiváló felhasználói felületeket és élményeket terveznek és hoznak létre. A jó UI és UX tervezés lehetővé teszi a felhasználók számára a könnyű és hatékony interakciót az alkalmazással, ami hozzájárul a felhasználói elégedettséghez és az üzleti sikerhez.

A fizetési tartomány az UI- és UX-designerek esetében Magyarországon szintén változó lehet, és függ a tapasztalattól, a vállalattól vagy projekt típusától, valamint attól, hogy melyik városban dolgoznak. Az alábbiakban egy becsült fizetési tartomány található, de emlékezzen arra, hogy ezek csak általános irányelvek, és az egyéni körülményektől és piaci változásoktól függően eltérhetnek:

 

UX DESIGNER / UI GRAFIKUS  fizetések : 

junior                                    300.000-400.000
medior                                  420.000-600.000
senior                                   550.000-700.000   

                                                                       

                                                                       

								array(30) {
 ["id"]=>
 string(2) "92"
 ["name"]=>
 string(43) "UI- és UX-designer állás és fizetések "
 ["description"]=>
 string(5496) "<p>A UI- &eacute;s UX-designer olyan szakember, aki felelős a felhaszn&aacute;l&oacute;i fel&uuml;let (UI) &eacute;s a felhaszn&aacute;l&oacute;i &eacute;lm&eacute;ny (UX) tervez&eacute;s&eacute;&eacute;rt &eacute;s kialak&iacute;t&aacute;s&aacute;&eacute;rt egy adott term&eacute;k vagy alkalmaz&aacute;s eset&eacute;ben. A c&eacute;lja, hogy olyan felhaszn&aacute;l&oacute;bar&aacute;t &eacute;s vonz&oacute; fel&uuml;letet hozzon l&eacute;tre, amely megfelel a felhaszn&aacute;l&oacute;i ig&eacute;nyeknek &eacute;s elv&aacute;r&aacute;soknak, valamint k&ouml;nnyű &eacute;s intuit&iacute;v haszn&aacute;latot biztos&iacute;t.</p>

<p>A UI-designer elsődleges feladata a felhaszn&aacute;l&oacute;i fel&uuml;let tervez&eacute;se &eacute;s kialak&iacute;t&aacute;sa. Ez mag&aacute;ban foglalja a sz&iacute;nek, tipogr&aacute;fi&aacute;k, ikonok, gombok &eacute;s m&aacute;s UI-elemek kiv&aacute;laszt&aacute;s&aacute;t &eacute;s elrendez&eacute;s&eacute;t. Fontos, hogy a UI-designer gondosan megtervezze az elrendez&eacute;st &eacute;s a navig&aacute;ci&oacute;t, hogy a felhaszn&aacute;l&oacute;k k&ouml;nnyen &aacute;tl&aacute;ss&aacute;k &eacute;s haszn&aacute;lj&aacute;k az alkalmaz&aacute;st vagy weboldalt.</p>

<p>Az UX-designer fő feladata a felhaszn&aacute;l&oacute;i &eacute;lm&eacute;ny jav&iacute;t&aacute;sa. Az UX-designer alaposan megismeri a felhaszn&aacute;l&oacute;k ig&eacute;nyeit &eacute;s c&eacute;ljait, &eacute;s azon dolgozik, hogy egy olyan &eacute;lm&eacute;nyt teremtsen, amely k&eacute;nyelmes, hat&eacute;kony &eacute;s &eacute;lvezetes. Ez mag&aacute;ban foglalhatja a felhaszn&aacute;l&oacute;i kutat&aacute;st, felhaszn&aacute;l&oacute;i szcen&aacute;ri&oacute;k &eacute;s szem&eacute;ly&aacute;k l&eacute;trehoz&aacute;s&aacute;t, valamint az interakci&oacute; tervez&eacute;s&eacute;t &eacute;s tesztel&eacute;s&eacute;t.</p>

<p>Az UI- &eacute;s UX-designerek gyakran egy&uuml;ttműk&ouml;dnek a term&eacute;kmenedzserekkel, fejlesztőkkel &eacute;s m&aacute;s &eacute;rintett felekkel a projekten bel&uuml;l. Ezek a szakemberek inform&aacute;ci&oacute;kat osztanak meg, megbesz&eacute;l&eacute;seket tartanak, &eacute;s iterat&iacute;v m&oacute;don dolgoznak a fel&uuml;let &eacute;s &eacute;lm&eacute;ny finom&iacute;t&aacute;s&aacute;n. A c&eacute;l az, hogy egy olyan felhaszn&aacute;l&oacute;i &eacute;lm&eacute;nyt hozzanak l&eacute;tre, amely kiel&eacute;g&iacute;ti mind a felhaszn&aacute;l&oacute;i ig&eacute;nyeket, mind a v&aacute;llalat vagy term&eacute;k c&eacute;lokat.</p>

<p>Az UI- &eacute;s UX-designereknek kreat&iacute;vaknak kell lenni&uuml;k, j&oacute; eszt&eacute;tikai &eacute;rz&eacute;kkel kell rendelkezni&uuml;k, &eacute;s tiszt&aacute;ban kell lenni&uuml;k az aktu&aacute;lis design trendekkel &eacute;s bev&aacute;lt gyakorlatokkal. Emellett fontos, hogy figyelembe vegy&eacute;k a felhaszn&aacute;l&oacute;k visszajelz&eacute;seit &eacute;s &eacute;szrev&eacute;teleit, &eacute;s ezeket be&eacute;p&iacute;ts&eacute;k a tervez&eacute;si folyamatba.</p>

<p>&Ouml;sszess&eacute;g&eacute;ben az UI- &eacute;s UX-designerek olyan szakemberek, akik k&ouml;zponti szerepet j&aacute;tszanak a term&eacute;k- vagy alkalmaz&aacute;sfejleszt&eacute;sben, az&aacute;ltal, hogy kiv&aacute;l&oacute; felhaszn&aacute;l&oacute;i fel&uuml;leteket &eacute;s &eacute;lm&eacute;nyeket terveznek &eacute;s hoznak l&eacute;tre. A j&oacute; UI &eacute;s UX tervez&eacute;s lehetőv&eacute; teszi a felhaszn&aacute;l&oacute;k sz&aacute;m&aacute;ra a k&ouml;nnyű &eacute;s hat&eacute;kony interakci&oacute;t az alkalmaz&aacute;ssal, ami hozz&aacute;j&aacute;rul a felhaszn&aacute;l&oacute;i el&eacute;gedetts&eacute;ghez &eacute;s az &uuml;zleti sikerhez.<br />
<br />
A fizet&eacute;si tartom&aacute;ny az UI- &eacute;s UX-designerek eset&eacute;ben Magyarorsz&aacute;gon szint&eacute;n v&aacute;ltoz&oacute; lehet, &eacute;s f&uuml;gg a tapasztalatt&oacute;l, a v&aacute;llalatt&oacute;l vagy projekt t&iacute;pus&aacute;t&oacute;l, valamint att&oacute;l, hogy melyik v&aacute;rosban dolgoznak. Az al&aacute;bbiakban egy becs&uuml;lt fizet&eacute;si tartom&aacute;ny tal&aacute;lhat&oacute;, de eml&eacute;kezzen arra, hogy ezek csak &aacute;ltal&aacute;nos ir&aacute;nyelvek, &eacute;s az egy&eacute;ni k&ouml;r&uuml;lm&eacute;nyektől &eacute;s piaci v&aacute;ltoz&aacute;sokt&oacute;l f&uuml;ggően elt&eacute;rhetnek:</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>UX DESIGNER / UI GRAFIKUS&nbsp; fizet&eacute;sek :&nbsp;</strong><br />
<br />
junior&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 300.000-400.000<br />
medior&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 420.000-600.000<br />
senior&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;550.000-700.000&nbsp; &nbsp;</p>

<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p>

<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p>
"
 ["category_id"]=>
 string(1) "1"
 ["treatment_id"]=>
 NULL
 ["sort_name"]=>
 string(43) "UI- és UX-designer állás és fizetések "
 ["info1"]=>
 NULL
 ["info2"]=>
 string(0) ""
 ["more_products_text"]=>
 string(637) "<p>A UI- &eacute;s UX-designer olyan szakember, aki felelős a felhaszn&aacute;l&oacute;i fel&uuml;let (UI) &eacute;s a felhaszn&aacute;l&oacute;i &eacute;lm&eacute;ny (UX) tervez&eacute;s&eacute;&eacute;rt &eacute;s kialak&iacute;t&aacute;s&aacute;&eacute;rt egy adott term&eacute;k vagy alkalmaz&aacute;s eset&eacute;ben. A c&eacute;lja, hogy olyan felhaszn&aacute;l&oacute;bar&aacute;t &eacute;s vonz&oacute; fel&uuml;letet hozzon l&eacute;tre, amely megfelel a felhaszn&aacute;l&oacute;i ig&eacute;nyeknek &eacute;s elv&aacute;r&aacute;soknak, valamint k&ouml;nnyű &eacute;s intuit&iacute;v haszn&aacute;latot biztos&iacute;t.</p>
"
 ["info3"]=>
 string(0) ""
 ["info4"]=>
 string(0) ""
 ["url"]=>
 string(23) "ui-es-ux-designer-allas"
 ["info5"]=>
 string(0) ""
 ["default_image_id"]=>
 NULL
 ["info6"]=>
 NULL
 ["info7"]=>
 NULL
 ["meta_description"]=>
 string(239) "A UI- és UX-designer olyan szakember, aki felelős a felhasználói felület (UI) és a felhasználói élmény (UX) tervezéséért és kialakításáért egy adott termék vagy alkalmazás esetében UX DESIGNER / UI GRAFIKUS fizetések"
 ["meta_keywords"]=>
 string(81) "UI- és UX-designer állás, itpeople.hu UX DESIGNER / UI GRAFIKUS fizetések, "
 ["net_price"]=>
 NULL
 ["vat"]=>
 NULL
 ["unit"]=>
 NULL
 ["badges"]=>
 array(0) {
 }
 ["images"]=>
 array(1) {
  [0]=>
  array(3) {
   ["id"]=>
   string(3) "168"
   ["product_id"]=>
   string(2) "92"
   ["src"]=>
   string(49) "1691067174_kelly-sikkema-ml1IgjV8OvY-unsplash.jpg"
  }
 }
 ["filters"]=>
 array(0) {
 }
 ["recommend"]=>
 array(0) {
 }
 ["recommendCategory"]=>
 array(0) {
 }
 ["category"]=>
 string(8) "ITPeople"
 ["fullCategoryName"]=>
 string(8) "ITPeople"
 ["categoryList"]=>
 array(0) {
 }
 ["grossPrice"]=>
 float(0)
}